REGULAMIN KONKURSU

„ MOJE ROŚLINY ”§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem i fundatorem Konkursu organizowanego pod nazwą „MOJE ROŚLINY” (dalej „Konkurs”) jest PHU MAJA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308191, posiadająca numer NIP 7781456370 (dalej „Organizator”).

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.§ 2

Przedmiot Konkursu

Konkurs polega na zrobieniu autorskiego zdjęcia ukazującego w sposób ciekawy i kreatywny roślinność.

Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może naruszać obowiązujących przepisów, praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich.§ 3

Miejsca i czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u Maja Centrum Zakupowe - ogrodnictwo, rolnictwo, branża DDD, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/maja.centrumzakupowe (dalej „Fanpage”).

Konkurs prowadzony będzie od dnia 03 lipca 2021 roku od godz. 12:00 do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00§ 4

Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, posiadanie aktywnego konta/profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz spełnienie wszystkich wymagań konkursowych wskazanych przez Organizatora w Regulaminie.

Informacje o Konkursie będą dostępne na Fanpage’u.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie autorskiego zdjęcia ukazującego w sposób ciekawy i kreatywny roślinność.

Zdjęcie powinno zostać zamieszczone na Fanpage’u w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym przez Organizatora.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.

Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą stanowić przejaw działalności twórczej Uczestnika. W przypadku, gdyby zdjęcie naruszało prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe, Uczestnik jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z takim naruszeniem. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany do ich zwrotu w pełnej wysokości.§ 5

Zakończenie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzcy

Zwycięzcą Konkursu może zostać jedna osoba.

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez głosowanie osób trzecich pod zdjęciami opublikowanymi na Fanpage’u. Głosy na najlepsze zdjęcie będą zbierane w postaci reakcji pod zdjęciem – like, serduszko itp.

Zwyciężce na podstawie reakcji pod zdjęciem wybierze komisja konkursowa w postaci trzech wyznaczonych pracowników Organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 września 2021 roku o godz. 12:00 na Fanpage’u .

W przypadku wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 7 ust. 4 lub nieprzesłania danych, o których mowa w § 5 ust. 7 Zwycięzcą zostaje kolejny Uczestnik, który otrzymał najwięcej reakcji pod zdjęciem.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej poprzez portal Facebook w terminie 3 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.

Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w terminie 7 dni od wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 przez Zwycięzcę wiadomości zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 we wskazanym terminie, podanie danych niekompletnych lub nieprawidłowych spowoduje utratę przez Uczestnika prawa do odbioru nagrody.

Nagroda musi zostać odebrana osobiście w siedzibie firmy pod adresem: Józefów 2a, 62-860 Opatówek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Zwycięzcę z nagrody z przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy.§ 6

Nagroda

Nagrodą w Konkursie jest zamgławiacz Termiczny 75L Longray o wartości 7.000 złotych.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczy innego rodzaju.

Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % jej wartości, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku wskazanego w zdaniu poprzednim będzie Organizator.§ 7

Zakres odpowiedzialności Organizatora

Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela portalu społecznościowego Facebook jest w tym zakresie wyłączona. Konkurs nie jest stworzony, wspierany, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu społecznościowego Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność danych podanych przez Uczestników Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu portalu społecznościowego Facebook, przeglądarek internetowych, zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, czy interfejsów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub regulaminem portalu społecznościowego Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:

publikują treści niezgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem portalu społecznościowego Facebook;

podejmują działania z wykorzystaniem kont lub profili osób trzecich;

tworzą fikcyjne konta lub profile w portalu społecznościowym Facebook.§ 8

Prawa autorskie

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że zgłoszone przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia.

Uczestnik z chwilą przystąpienia do udziału w konkursie zgodnie z Regulaminem, udziela Organizatorowi, a Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonego przez Uczestnika w ramach konkursu zdjęcia (dalej: „Utworu”), nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania przez Organizatora sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym w szczególności:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których go utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Utworu;

wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe;

rozpowszechnianie w sieci Internet, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram;

wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych.

Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Utworu lub jego części oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych praw zależnych.

Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody Zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do zdjęcia wykonanego przez Zwycięzcę oraz prawa do dysponowania i wykonywania opracowań tego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałami Utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których go utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Utworu;

wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe;

rozpowszechnianie w sieci Internet, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, typu Facebook, Instagram;

wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych.

Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania zmian, łączenia i przeróbek Utworu, w tym również̇ do jego wykorzystywania lub poszczególnych jego części (elementów) oraz łączenia z innymi utworami.

Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych względem Utworu w powyższym zakresie.

Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie związane z udziałem w Konkursie, w szczególności z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Uczestnik zgadza się i zobowiązuje się nie wykonywać praw osobistych w odniesieniu do Utworu.§ 9

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) Organizator informuje, iż:

administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – PHU MAJA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308191, posiadająca numer NIP 7781456370. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: maja@partnerogrodniczy.pl

dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

realizacji Konkursu, w tym publicznego udostępnienia zdjęć na portalu społecznościowym Facebook, publicznego ogłoszenia wyników konkursu na portalu społecznościowym Facebook w sposób określony w niniejszym Regulaminie (w tym poprzez wskazanie imienia i nazwiska Zwycięzcy), przekazania nagrody Zwycięzcy Konkursu, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO;

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, w tym obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu promocji i marketingu, dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Organizatora, a ich odbiorcą mogą być podmioty, którym Organizator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych w celach opisanych powyżej (podmioty przetwarzające): np. operatorzy systemów informatycznych, firmy kurierskie, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które zapoznają się z ogłoszonymi publicznie wynikami Konkursu;

dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, dane nie będą przetwarzane w formie profilowania;

dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu i po nim – przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, przez czas publikacji zdjęć Uczestników na portal społecznościowym Facebook lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Ich dotyczących narusza przepisy RODO;

podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość złożenia pracy konkursowej i udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.§ 10

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie i powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, telefon kontaktowy, opis przyczyny reklamacji oraz żądanie zgłaszającego reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1.

W przypadku, gdy otrzymana reklamacja jest niekompletna, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.§ 11

Postanowienia końcowe

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu oraz na opublikowanie zdjęcia wraz z danymi autora (imię i nazwisko) po zakończeniu konkursu na Fanpage.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs nie jest rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku, ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: Józefów 2a, 62-860 Opatówek, a także na stronie facebook fanpage: Maja Centrum* Regulamin opracowała Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko© Copyright by Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko, 2021

Produkt dodany do porównania.