POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich PHU MAJA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Administrator”) gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU MAJA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308191, posiadająca numer NIP 7781456370.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: maja@partnerogrodniczy.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

1) zawarcia i prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.zamglawiacze.com (dalej: „Serwis”).

Dane te są potrzebne w szczególności do:

a) zawarcia i wykonania umowy,

b) dokonania rozliczeń,

c) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,

d) korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);

2) zarejestrowania i zarządzania kontem Użytkownika w ramach Serwisu;

3) udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Administratora;

4) przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego produktów, promocji i nowości w Serwisie (Newsletter);

5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych; 

6) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zarejestrowania się w Serwisie:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

2. dokonywania zakupów w Serwisie:

a) imię i nazwisko

b) adres dostawy

c) numer telefonu

d) adres e-mail

3. korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie:

a) adres e-mail 

4. korzystania z usługi Newsletter w Serwisie:

a) adres e-mail

5. wystawienia faktury VAT (opcjonalnie):

a) NIP 

b) adres - w przypadku, jeżeli adres jest inny niż podany adres dostawy

c) firma przedsiębiorcy

6. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika Administrator może przetwarzać dane w postaci numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, jak również w celu rejestracji i zarządzania kontem w ramach Serwisu - jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz w celu realizacji usługi Newsletter w ramach Serwisu – jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W przypadku formularza kontaktowego zgoda jest wyrażana w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem tego formularza. W przypadku usługi Newsletter zgoda jest wyrażana z chwilą zapisania się do tej usługi.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się w Serwisie, zarządzania kontem w Serwisie, skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, korzystania z usługi Newsletter oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i/lub najmu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – do czasu dostępności usługi lub do czasu usunięcia konta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;

c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – do czasu wyjaśnienia sprawy, w związku z którą nastąpił kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;

d) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – przez okres dostępności usługi Newsletter lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia; 

e) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 i 6 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

c) przenoszenia Państwa danych osobowych;

d) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

SOCIAL MEDIA

Administratorem Państwa danych osobowych na fanpage na portalu społecznościowym Facebook jest PHU MAJA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wielka 11/2, 61-774 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308191, posiadająca numer NIP 7781456370. 

Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

a) dokonali subskrypcji na fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

b) opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator może przetwarzać następujące dane: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Facebook,

b) dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) prowadzenia fanpage pod nazwą Maja Partner Ogrodniczy na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO,

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

c) badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym Facebook mogą być:

a) upoważnieni pracownicy Administratora danych,

b) podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook,

c) właściciel portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc. w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook – zgodnie z regulaminem tego portalu. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook Inc. oraz z publicznych profili Użytkowników na platformie internetowej Facebook. 

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę - jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności. 

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.zamglawiacze.com pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Serwis stosuje następujące typy plików cookies: 

a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);

b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;

d) umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. 

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

© Copyright by Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko, 2020.

Produkt dodany do porównania.